รวมดาวน์โหลดธรรมหลวงปู่

MP3 ธรรมเทศนา หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ๘๐ กัณฑ์สุดท้าย

MP3 Tag 1: TRACK 1 - 6
MP3 Tag 2: TRACK 7 - 12
MP3 Tag 3: TRACK 13 - 18
MP3 Tag 4: TRACK 19 - 24
MP3 Tag 5: TRACK 25 - 30
MP3 Tag 6: TRACK 31 - 36
MP Tag 7: TRACK 37 - 42
MP3 Tag 8: TRACK 43 - 48
MP3 Tag 9: TRACK 49 - 54
MP3 Tag 10: TRACK 55 - 60
MP3 Tag 11: TRACK 61 - 66
MP3 Tag 12: TRACK 67 - 72
MP3 Tag 13: TRACK 73 - 78
MP3 Tag 14: TRACK 79
MP3 Tag 15: TRACK 80
รวม MP3 Tag 1 - 15
MP3 256 Kbps ธรรมเทศนา หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
๘๐ กัณฑ์สุดท้าย ขนาดรวม 7.46 GB
เล่มที่/ลำดับ: ๑ วัดป่าบ้านค้อ
ธรรมเทศนา: วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๒ กรมประมง
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๓ สุพรรณบุรี
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๔ มาเลเซีย สถานทูตไทย
ธรรมเทศนา: วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๕ มาเลเซีย วัดพุทธไทยเชตวัน
ธรรมเทศนา: วันที่ ๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๖ ที่พักสงฆ์ หมู่บ้านลานทอง
ธรรมเทศนา: วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๗ รพ.วิชัยยุทธ
ธรรมเทศนา: วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๘ รพ.รามาธิบดี
ธรรมเทศนา: วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๙ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๑๐ สุพรรณบุรี
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๑๑ รพ.วิชัยยุทธ
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๑๒ วัดอรัญบรรพต
ธรรมเทศนา: วันที่ ๕ มิถนายน ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๑๓ การจัดการวิศวกรรม
ธรรมเทศนา: วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๑๔ รพ.วิชัยยุทธ
ธรรมเทศนา: วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๑๕ มูลนิธิบ้านอารีย์
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๑๖ เรือนจำกลางบางขวาง
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๓ มิถนายน ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๑๗ วัดเขาตาเงาะอุดมพร
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๑๘ วัดป่าห้วยเดื่อ
ธรรมเทศนา: วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๑๙ วัดป่าภูก้อน
ธรรมเทศนา: วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๒๐ บ้านโยม ปิ่นเกล้า
ธรรมเทศนา: วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๒๑ บ้านโยม ลาดพร้าว ๑๐๗
ธรรมเทศนา: วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๒๒ DMG
ธรรมเทศนา: วันที่ ๙ กรกฏาคม ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๒๓ วัดทองเนียม
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๒๔ สุพรรณบุรี
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๒๕ รพ.วิชัยยุทธ
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๒๖ Benz รัชดา
ธรรมเทศนา: วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๒๗ รพ.วิชัยยุทธ
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๒๘ วัดศรีอภัยวัน
ธรรมเทศนา: วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๒๙ วัดศรีอภัยวัน
ธรรมเทศนา: วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๓๐ ทำบุญวัดที่ ๙
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๓๑ วัดป่าม่วงไข่
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๓๒ รพ.วิชัยยุทธ
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๓๓ บ้านโยม เรวดี
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๓๔ วัดเวฬุวัน
ธรรมเทศนา: วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๓๕ วัดป่ากุลสุวรรณ์
ธรรมเทศนา: วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๓๖ วัดสวนหงษ์
ธรรมเทศนา: วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๓๗ วัดบึงพลาราม
ธรรมเทศนา: วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๓๘ วัดโป่งจันทร์
ธรรมเทศนา: วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๓๙ วัดถ้ำผาปู่
ธรรมเทศนา: วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๔๐ EXIM Bank
ธรรมเทศนา: วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๔๑ ต้นบุญธรรมสถาน
ธรรมเทศนา: วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๔๒ ม.รามคำแหง
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๔๓ รพ.วิชัยยุทธ
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๔๔ สุพรรณบุรี
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
เล่มที่/ลำดับ: ๔๕ รพ.ศรีเชียงใหม่
ธรรมเทศนา: วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๔๖ มูลนิธิบ้านอารีย์
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๔๗ บ้านโยม คลอง ๓
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๔๘ วัดอโศการาม
ธรรมเทศนา: วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๔๙ รพ.วิชัยยุทธ
ธรรมเทศนา: วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๕๐ ที่พักสงฆ์ หมู่บ้านลานทอง
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๕๑ บ้านโยม ลาดกระบัง NEW
ธรรมเทศนา: วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๕๒ ตึก S31
ธรรมเทศนา: วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๕๓ วัดป่าญาณสิริ
ธรรมเทศนา: วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๕๔ รพ.วิชัยยุทธ
ธรรมเทศนา: วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๕๕ DMG
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๕๖ วัดทองเนียม
ธรรมเทศนา: วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๕๗ รพ.วิชัยยุทธ
ธรรมเทศนา: วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๕๘ เดอะ สยาม เฮอริเทจ
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๕๙ บ้านโยม กัลปพฤกษ์
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๖๐ วัดป่ามณีกาญจน์
ธรรมเทศนา: วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๖๑ วัดป่ามณีกาญจน์
ธรรมเทศนา: วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๖๒ รพ.วิชัยยุทธ
ธรรมเทศนา: วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๖๓ สุพรรณบุรี
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๖๔ วัดศรีอภัยวัน วิสาขบูชา
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๖๕ รพ.วิชัยยุทธ
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๖๖ ตึกไทยประกันชีวิต
ธรรมเทศนา: วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๖๗ รพ.รามาธิบดี
ธรรมเทศนา: วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๖๘ มูลนิธิบ้านอารีย์
ธรรมเทศนา: วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๖๙ แกลง
ธรรมเทศนา: วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๗๐ ที่พักสงฆ์ หมู่บ้านลานทอง
ธรรมเทศนา: วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๗๑ วัดอรัญบรรพต
ธรรมเทศนา: วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๗๒ หมู่บ้านสีวลี
ธรรมเทศนา: วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๗๓ รพ.วิชัยยุทธ
ธรรมเทศนา: วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๗๔ วัดเขาตาเงาะอุดมพร
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๗๕ รพ.เพชรบูรณ์
ธรรมเทศนา: วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๗๖ วัดป่าศิลาศรัทธาธรรม
ธรรมเทศนา: วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๗๗ Creston hill resort
ธรรมเทศนา: วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๗๘ ปปช.
ธรรมเทศนา: วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๗๙ หมู่บ้านพฤกภิรมย์ รีเจนท์
ธรรมเทศนา: วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เล่มที่/ลำดับ: ๘๐ วัดศรีอภัยวัน อาสาฬหบูชา
ธรรมเทศนา: วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
รวม MP3 128 Kbps ธรรมเทศนา หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
๘๐ กัณฑ์สุดท้าย (สามารถเลือก ดาวน์โหลดทั้งหมด ขนาดรวม 3.5 GB)
รวม MP3 64 Kbps ธรรมเทศนา หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
๘๐ กัณฑ์สุดท้าย (สามารถเลือก ดาวน์โหลดทั้งหมด ขนาดรวม 2.1 GB)
รวม PDF ธรรมเทศนา หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ๘๐ กัณฑ์
รวม PDF ธรรมเทศนา หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
๘๐ กัณฑ์สุดท้าย ขนาด 95 MB
PDF ประมวล ภาษิต บาลี บทความ อ้างอิงท้ายเล่ม
ขนาด 525 KB
แนะนำ พิมพ์กระดาษ A4 แนวนอน 2 ด้าน ใส่แฟ้ม เจาะรู 2 ห่วง
รวม PDF ธรรมเทศนา หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ๘๐ กัณฑ์ (ไม่มีอ้างอิงท้ายเล่ม)
คู่กับ PDF ประมวล ภาษิต บาลี บทความ อ้างอิงท้ายเล่ม
รวม 441+38 = 479 แผ่น (ไม่เกิน 1 รีม)
รวม PDF ธรรมเทศนา หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ๘๐ กัณฑ์
(ไม่มีอ้างอิงท้ายเล่ม) กระดาษ A4 จำนวน 441 แผ่น ขนาด 100 MB
PDF ประมวล ภาษิต บาลี บทความ อ้างอิงท้ายเล่ม
กระดาษ A4 จำนวน 38 แผ่น ขนาด 438 KB
รวม PDF ธรรมเทศนา หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ๘๐ กัณฑ์
กระดาษ A4 จำนวน 536 แผ่น ขนาด 102 MB
HTML ธรรมเทศนา หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ๘๐ กัณฑ์สุดท้าย
รวม HTML มีรูปประกอบ ขนาด 70 MB มี Font สำหรับติดตั้ง
(แนะนำ ติดตั้ง Font LayijiMahaniyom ทั้ง 2 แบบ เหมือนกับใน PDF)
รวม HTML ไม่มีรูปประกอบ ขนาด 1 MB มี Font สำหรับติดตั้ง
(แนะนำ ติดตั้ง Font LayijiMahaniyom ทั้ง 2 แบบ เหมือนกับใน PDF)
HTML ประมวล ภาษิต บาลี บทความ อ้างอิงท้ายเล่ม
ขนาด 170 KB
เปิดตัวอย่าง HTML เล่มที่/ลำดับ ๗๑ (Font ธรรมดา)
รวมแต่ละ HTML เทศนาธรรม ๘๐ กัณฑ์ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
(มีรูปประกอบ) ขนาด 70 MB
รวมแต่ละ HTML เทศนาธรรม ๘๐ กัณฑ์ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
(ไม่มีรูปประกอบ) ขนาด 638 KB
เอกสาร แผ่นพับที่ระลึก คติธรรมหลวงปู่ท่อน

วิธีใช้ แผ่นพับที่ระลึกหลวงปู่ท่อน
1.ทั้งนามบัตร และ แผ่นพับ พิมพ์ 5 สีพิเศษ (นามบัตรใส่ซองยา แปะไว้หัวเตียงคนไข้ได้ หรือ เคลือบพลาสติก)
2.แผ่นพับเปิดแบบ ตำราพุทธศาสนา พลิกตลบไปเรื่อยๆ 2 ด้าน
3.มีหนังสือเล่ม 80 อยู่ท้าย และรายชื่อ เทศน์ 80 กัณฑ์สุดท้าย
4.คติธรรมสุดท้าย มีที่หลวงปู่ท่อน พูดไว้ว่า จะไม่ลืมบุญคุณ ที่ช่วยดูแลกันมา
5.มี DVD9 ซ่อนอยู่ในช่อง ข้างใน มี MP3 PDF ครบทั้งหมด + แจก artwork ทั้งหมด
6.ถ้าเปิด DVD9 ไม่ได้ ก็ดู ธรรมะที่ปกแผ่น ตั้งโชว์ไว้ และ เข้า www.luangputhon.com (มี youtube ด้วย)
7.มีแจก แผ่นพับ ย่อขนาด สำหรับ Print สี แล้วมาตัดประกอบเอง ถ้าไม่มีแผ่นพับ
8.ตัดตามกรอบรอบนอก แล้วพับตามแนวกลางเข้าหากัน จะเป็นหน้าหลัง
9.และมาต่อกันด้วยลิ้นกระดาษ อีกชิ้นประกบเป็นซอง แบบแผ่นพับของจริง

ภาพตัวอย่าง แผ่นพับ ส่วนที่1
ภาพตัวอย่าง แผ่นพับ ส่วนที่2
ภาพตัวอย่าง แผ่นพับ ส่วนที่3
แผ่นพับที่ระลึก คติธรรมหลวงปู่ท่อน ขนาดไฟล์ 54 MB
บันทึกธรรมจาก หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ภาษาอังกฤษ
บันทึกธรรมจาก หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์ 1 MB
เอกสาร นามบัตรที่ระลึก หลวงปู่ท่อน
นามบัตรที่ระลึก หลวงปู่ท่อน ขนาดไฟล์ 22 MB
นามบัตรที่ระลึก หลวงปู่ท่อน ขนาดไฟล์ 23 MB
ARTWORK

ART WORK สำหรับ นำไปใช้ ในการเผยแพร่ธรรมของหลวงปู่ท่อน
1. artwork.exe แบบ Self-Extract คือการบีบไฟล์แบบไม่ต้องอาศัยโปรแกรมใดๆในการแตกไฟล์อีก
ทำการเปิดไฟล์ โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ artwork.exe โปรแกรมจะทำการแตกไฟล์ ซึ่งไฟล์ประกอบด้วย
ไฟล์ illustrator ไฟล์ photoshop และ ไฟล์ .jpg ที่เอาไว้ใช้
2.รวมรูปภาพหลวงปู่ท่อน เป็นภาพหลวงปู่บางส่วน

ARTWORK.EXE ขนาดไฟล์ 231 MB
รวม รูปภาพ ขนาดไฟล์ 84 MB